HomeНаука и техникаRelated VideosMore From: Safa Pehlivanlar

Kaspersky Security 9.0 for Microsft Exchange Server

0 ratings | 1371 views
Kaspersky Security 9.0 for Microsft Exchange Server ürünü mail yoluyla gelebilecek tehtidlere karşı yapıyı korumaktadır. Testte localde ransomware çalıştırılmıştır. Local de ise Kaspersky Security for Windows Server sürümü ransomware i yakalamada başarı olmuştur. Ürünü seçerken ürünün hangi aksiyonları alabildiğine dikkat. Arrivederci.
Html code for embedding videos on your blog
Text Comments (0)

Would you like to comment?

Join YouTube for a free account, or sign in if you are already a member.